افکار عمومی ایرانیان درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ - خرداد ۱۴۰۰

رئیسی پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ایران
پرسش 1پرسش 2پرسش 3پرسش 4پرسش 5پرسش 6پرسش 7پرسش 8پرسش 9پرسش 10پرسش 11پرسش 12پرسش 13پرسش 14پرسش 15پرسش 16پرسش 17پرسش 18پرسش 19پرسش 20پرسش 21پرسش 22
همهجنسگروه سنیمحل اقامتتحصیلات

شما کلا اخبار و مسائل روز را چقدر دنبال می کنید؟