انتخابات مجلس دوازدهم – پیش‌بینی مشارکت: ۳۴ درصد

میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم در میان افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی، به صورت معنی‌داری کمتر از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی است
پرسش 6پرسش 7پرسش 9پرسش 10پرسش 11پرسش 12پرسش 13پرسش 14پرسش 15پرسش 16پرسش 19پرسش 20پرسش 21پرسش 22پرسش 23پرسش 24پرسش 25پرسش 26پرسش 27پرسش 28پرسش 29
همهجنسیتگروه سنیمحلتحصیلات

شما اخبار و مسائل روز رو تا چه حد دنبال می‌کنید؟